Zásady ochrany osobných údajov

I. Právny rámec spracovania

Osobné údaje zákazníkov a ďalších osôb (ďalej tiež "subjekt údajov"), ktorých osobné údaje spoločnosť Forinel Trading SE spracováva, sú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi. Najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

II. Správca osobných údajov

Správcom získaných osobných údajov je spoločnosť Forinel Trading SE, IČO 02214181, so sídlom Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, (ďalej tiež "správca").

 

III. Presnosť osobných údajov

Subjekt údajov je povinný svoje osobné údaje (napr. pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať správcu o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

IV. Účely spracovania a právny základ spracovania osobných údajov 

A. Meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodnú spoločnosť podnikajúcej fyzickej osoby), titul (ak je zákazníkom uvedený), adresa bydliska či sídla, doručovacia adresa, IČO, DIČ, adresa elektronickej pošty subjektu údajov, telefónne číslo a údaje o uskutočnenom nákupe sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy (napr. identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky, informácie o stave objednávky, doručenie objednávky, vystavenie daňového dokladu); právnym základom spracovanie týchto údajov na uvedený účel je ich nevyhnutnosť pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre uskutočnenie prijatých opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby/spoločnosti.

Vyššie uvedené osobné údaje sú po splnení  zmluvy ďalej spracovávané, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť Forinel Trading SA vzťahuje.

B. Osobné údaje uvedené pod písm. A a údaje o histórii zákazníkom urobených objednávok, uskutočnených nákupov a uplatnených reklamácií, môžu byť spracované pre účely vedenia internetového používateľského účtu zákazníka; právnym základom spracovania týchto údajov na uvedený účel je súhlas poskytnutý zákazníkom.

C. Osobné údaje zákazníkov uvedené pod písm. A môžu byť spracované pre účely priameho marketingu tj. najmä zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru a služieb spoločnosti Forinel Trading SE; právnym základom spracovávania týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti Forinel Trading SE  Ak sa zúčastňujete súťaže organizovanej spoločnosťou Forinel Trading SE môžu byť uvedené údaje spracúvať na účely priameho marketingu na základe Vami poskytnutého súhlasu.

D. Meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, prípadne cestovného pasu subjektu, prípadne iné identifikačné a kontaktné údaje môžu byť spoločnosťou Forinel Trading SA požadované a spracovávané za účelom identifikácie osoby pri vracaní peňažného alebo nepeňažného plnenia z dôvodu zániku zmluvného vzťahu (napr. Zrušenie kúpnej zmluvy z dôvodu odstúpenia), pri prevzatí výhry v súťaži usporiadanej spoločnosťou Forinel Trading SE, alebo pri vyzdvihnutí tovaru, a s tým súvisiacej ochrany strán pred vydaním plnenia osobe, ktorá nemá oprávnenie. Právnym základom spracovania týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem správcu.

E. Identifikačné údaje subjektu údajov vo forme kamerového záznamu získaného v predajných a skladových priestoroch spoločnosti Forinel Trading SE, môžu byť spoločnosťou Forinel Trading SA spracované za účelom ochrany jej majetku, života a zdravia osôb. V odôvodnených prípadoch môžu byť odovzdané orgánom činným v trestnom konaní, prípadne iným zainteresovaným subjektom pre naplnenie účelu spracovania (napr. poisťovňa). Právnym základom spracovanie týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti Forinel Trading SE.

F. Keď používate naše webové stránky www.forinel.eu (ďalej len "Webové stránky") spoločnosť Forinel Trading SA z Vášho prehliadača prijíma a zaznamenáva informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Pre účely zberu týchto informácií používame najrôznejšie postupy, ako sú napríklad tzv. súbory cookies; tieto informácie môžu zahŕňať Vašu IP adresu, jedinečný identifikátor využívajúci "cookies", informácie o cookies a informácie týkajúce sa toho, či Váš prístroj disponuje softvérom potrebným na prístup k určitým prvkom, jedinečný identifikátor prístroja a typu prístroja, doménu, typ prehliadača a jazyk, druh operačného systému a jeho nastavenia, štát a časové pásmo, predtým navštívené webové stránky, informácie o Vašich krokoch na našich webových stránkach, ako napríklad klikanie, uskutočnené nákupy a označené preferencie a čas prístupu referenčné adresy URL.

Cookies používame na sledovanie toho, ako naši zákazníci používajú Webové stránky, a aby sme porozumeli preferenciám našich zákazníkov (napríklad voľba štátu a jazyka). To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom služby a zlepšovať ich internetovú skúsenosť. Cookies používame tiež na vytvorenie súhrnných údajov o prevádzke na stránkach a ich komunikáciu, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom, aby sme naše Webové stránky ďalej mohli zlepšovať. Na našich webových stránkach používame v zásade tri kategórie súborov cookies.

 • Funkčné: Tieto súbory cookies sú požadované pre základné fungovanie stránok, a preto sú vždy zapnuté; zaraďujeme k nim cookies, ktoré umožňujú si Vás zapamätať pri prechádzaní našich Webových stránok už počas jedinej návštevy, alebo - ak si želáte - pri každej návšteve. Pomáhajú vytvoriť obsah nákupného košíka a prejsť procesom platenia a tiež pomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.
 • Zlepšujúce fungovanie (výkon): Tieto súbory cookies nám umožňujú zlepšovať funkcionalitu našich Webových stránok tým, že sledujeme ich používanie. V niektorých prípadoch tieto cookies zlepšujú rýchlosť odozvy na Vaše požiadavky a umožňujú nám zapamätať si Vaše voľby vybrané pre dané stránky. Ak tieto cookies odmietnete, môže to viesť k tomu, že odporúčania nebudú presné  a chod stránok sa spomalí.
 • Sociálne médiá a reklama: Cookies pre sociálne médiá ponúkajú možnosť prepojiť Vás so sociálnymi sieťami a zdieľať na nich obsah z našich Webových stránok. Cookies pre reklamu (cookies tretích strán) zhromažďujú informácie napomáhajúce lepšie prispôsobovať reklamu Vašim záujmom, a to na našich Webových stránkach aj mimo nich. V niektorých prípadoch je súčasťou týchto cookies aj spracovanie Vašich osobných údajov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá pre Vás nebude natoľko relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na Facebooku, Instagrame či iných sociálnych sieťach, a / alebo neumožnenie, aby ste na sociálnych médiách zdieľali obsah.

Právnym základom spracovanie vyššie uvedených údajov pre dané účely je súhlas daný subjektom údajov, respektíve oprávnený záujem správcu pre účely základnej analýzy návštevnosti webových stránok.

 

V.

Poskytnutie osobných údajov uvedených v čl. IV písm. A a F je zmluvnou požiadavkou spoločnosti Forinel Trading SE Meno, priezvisko, adresa bydliska a adresa elektronickej pošty u kupujúceho, ktorý je nepodnikateľ/fyzická osoba a meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodnú spoločnosť podnikajúcej fyzickej osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u platcu DPH) a adresa elektronickej pošty u kupujúceho, ktorý je podnikajúce fyzickou osobou, sú zároveň údaje, ktoré je nevyhnutné uviesť do zmluvy;  neposkytnutie týchto údajov môže viesť k nemožnosti uzatvorenie zmluvy.

 

VI. Doba uloženia

Osobné údaje budú uložené v spoločnosti Forinel Trading SE po dobu, ktorá je požadovaná platnými právnymi predpismi, ak nie je doba takto stanovená tak po dobu, po ktorú trvá právny dôvod spracovanie, či na čas nevyhnutný na určený výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 

VII. Kategória príjemcov osobných údajov:

Spracovaním osobných údajov môže spoločnosť Forinel Trading SA poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

 • Doručovatelia zásielok:
  Správca je oprávnený poskytnúť na účely doručenia objednaného tovaru meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodnú  spoločnosť podnikajúcej fyzickej osoby), titul (ak je zákazníkom uvedený), doručovaciu adresu a telefónne číslo zákazníka subjektu zabezpečujúceho doručenie objednaného tovaru.
 • Poskytovatelia účtovných daňových a právnych služieb:
  Správca je oprávnený poskytnúť osobné údaje tiež osobám poskytujúcim správcovi účtovné, daňové a právne služby za účelom plnenia svojich zákonných povinností a v prípadoch, keď je to potrebné na stanovenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov, či už v súdnom, mimosúdnym či správnom konaní.
 • Subjekty posudzujúce oprávnenosť reklamácií
  Správca je oprávnený poskytnúť subjektu, ktorý zabezpečuje pre správcu posúdenie oprávnenosti reklamácie daňové doklady k zakúpenému tovaru obsahujúce okrem zákonom vyžadovaných náležitostí tiež e-mailovú adresu a telefón zákazníka.
 • Subjekty poskytujúce služby v rámci priameho marketingu.
  Správca je oprávnený poskytnúť adresu elektronickej pošty a telefónne číslo za účelom zasielania obchodných oznámení subjektom, ktoré túto činnosť vykonávajú pre správcu ako spracovatelia.
 • Subjekty poskytujúce služby výdajného / reklamného miesta
  Správca je oprávnený poskytnúť identifikačné a kontaktné údaje, údaje o uskutočnených objednávkach, uskutočnených nákupoch a uplatnených reklamáciách a číslo bankového účtu subjektom poskytujúcim služby výdajného miesta a miesta pre uplatnenie reklamácie tovaru.
 • Subjekty, ktoré oslovujú zákazníkov za účelom získania hodnotenia.
  Správca je oprávnený so súhlasom dotknutej osoby poskytnúť informácie o objednávke a e-mailovú adresu subjektom, ktoré oslovujú zákazníkov za účelom získania hodnotenia zakúpeného tovaru a poskytnutých služieb.

   

VIII.  Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutý subjekt má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

 

IX.  Právo na opravu osobných údajov

Dotknutý subjekt má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania dotknutý subjekt má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 

X.  Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutý subjekt má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutého subjektu, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov ustanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

 

XI.  Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Dotknutý subjekt má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, v prípadoch ustanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

 

XII.  Právo na prenosnosť osobných údajov

Za podmienok stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov dotknutý subjekt má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu bránil správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté.

 

XIII. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Dotknutý subjekt má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov  spracovaných z dôvodu oprávneného záujmu správcu, vrátane profilovania založeného na oprávnenom záujme správcu. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má dotknutý  subjekt  právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.

 

XIV.  Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutý subjekt má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas možno odvolať prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaným na e-mailovú adresu: gdpr@forinel.eu, písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu, či do dátovej schránky správcu (ID: tn94cfz). Súhlas so zasielaním informácií o novinkách a zľavových a marketingových akciách týkajúcich sa tovaru a služieb správcu možno taktiež  odvolať prostredníctvom elektronického odhlasovacieho systému kliknutím na odkaz pre odhlásenie z odberu noviniek priamo v zaslanom e-mailovom obchodnom oznámení.

 

XV.  Uplatnenie práv

Vyššie uvedené práva môže daný subjekt uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaným na e-mailovú adresu: gdpr@forinel.eu, písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu, či do dátovej schránky správcu (ID: tn94cfz).

 

XVI. Poverenec

Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je: The Best Network Solution s.r.o., IČO 25512170, so sídlom 28. pluku 18, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

 

XVII.  Právo podať sťažnosť

Dotknutý subjekt má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, najmä v členskom štáte EÚ svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. V Slovenskej republike je dozorným úradom Úrad na ochranu osobných údajov.